• 2
  • 1
  • مژده

    جوابدهی اینترنتیبیماران ، پزشکان و همکاران محترم از این پس می توانند با استفاده از شماره قبض و رمز اینترنتی خود نتیجه آزمایشات را به صورت اینترنتی دریافت نمایند .

    خبر ویژه

    آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر عبدی نژاد در ادامه گسترش و بهره گیری از آخرین متد ها و تکنولوژی آزمایشگاهی هم اینک بخش آسیب شناسی شامل سیتولوژی ، پاتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی خود را تحت نظر خانم دکتر جیناپهلوان پاتولوژیست دایر نموده است .

    آزمایشگاه های همکار مشاوره بیماران 1مشاوره-بیماران مشاوره سلامت 1جواب-دهی